Pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią

Drukuj

Weszła w życie ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Przewiduje ona do 50 tys. zł nieoprocentowanej pożyczki dla mikro i małych przedsiebiorstw. Jeśli więc problemy związane ze stratami po tegorocznej powodzi dotyczą Państwa małej firmy, zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią tekstu.

Wśród poszkodowanych znaczną grupę stanowią przedsiębiorcy. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się zwłaszcza właściciele małych firm, rodzinnych sklepów, warsztatów usługowych, czy zakładów produkcyjnych.Pożyczka przyznawana będzie na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Pożyczki udzielane będą przez fundusze pożyczkowe, z którymi minister gospodarki zawrze umowy określające szczegółowe zasady wsparcia. Okres ich spłaty będzie wynosił maksymalnie 3 lata.

Przedsiębiorca, który wykorzysta pożyczkę zgodnie z celem określonym w ustawie, może liczyć na jej umorzenie:

• w całości, w przypadku posiadania w dniu wystąpienia powodzi umowy ubezpieczenia od następstw klęsk żywiołowych,
• w wysokości 75 proc. kwoty otrzymanej pożyczki w przypadku braku takiego ubezpieczenia.
Ministerstwo Gospodarki wstępnie szacuje, że z ustawy skorzysta około 1900 przedsiębiorców, w tym 1600 poszkodowanych w czasie powodzi z maja i czerwca oraz około 300 w sierpniu 2010. Środki finansowe na realizację ustawy w wysokości 100 mln zł pochodzić będą ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ze względu na pilny charakter ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, co powinno nastąpić w najbliższych dniach. Wtedy też minister gospodarki ogłosi otwarte konkursy na wybór funduszy, które będą prowadziły obsługę pożyczek. Pożyczki będą mogły być wypłacane dopiero po pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy z zasadami wspólnego rynku.

Źródło informacji: www.mg.gov.pl

Adrian STARONIEK
Szef Zespołu Pozyskiwania Środków zewnętrznych

Poprawiony ( piątek, 17 września 2010 19:40 )