Ogłoszenie

Drukuj

Projekt „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle- DZIAŁAJ!”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W związku z realizacją  projektu systemowego „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle- DZIAŁAJ!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy-  z grupy stanowisk pomocniczych i obsługi:

koordynator projektu „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle- DZIAŁAJ!”

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach , zatrudnienie od maja 2012 r. do grudnia 2013 r.,  w wymiarze ½ etatu.

 

1.  Wymagania niezbędne:

-        posiadanie obywatelstwa polskiego[i];

-        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-        wykształcenie wyższe

-        posiadanie prawa jazdy kategorii B

2. Wymagania dodatkowe:

a/ znajomość przepisów z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

b/ znajomość: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o promocji zatrudnienia, przepisów prawa oświatowego, ustawy Prawo zamówień publicznych;

c/ doświadczenie w pracy związanej z realizacją projektów;

d/ umiejętność obsługi komputera – MS Office;

e/ umiejętność pracy w zespole;

f/ umiejętność efektywnego zarządzania własnym czasem;

g/ komunikatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a/ koordynowanie zadań określonych w projekcie;

b/ współpraca z wszystkimi członkami zespołu projektowego i pracownikami socjalnymi;

c/ przygotowywanie projektów materiałów promocyjnych;

d/przygotowywanie projektów dokumentów w postępowaniach przetargowych (SIWZ, wezwania do wykonawców i in.);

e/ prowadzenie dokumentacji projektowej;

f/ kontrola realizacji umów dotyczących usług szkoleniowych i innych umów związanych z realizacją projektu;

g/ kontakty z uczestnikami projektu i zapewnienie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy uczestnikami projektu a zespołem projektowym

h/ uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, dotyczących realizacji projektu;

i/ dokumentowanie przebiegu własnej pracy;

j/ prowadzenie monitoringu rezultatów i produktów projektu;

k/ przygotowywanie sprawozdań dotyczących realizacji projektu.

4. Wymagane dokumenty:

a/ życiorys (CV);

b/ list motywacyjny, w którym należy również zamieścić dane do kontaktu: adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

c/ kwestionariusz osobowy [ii];

d/ oświadczenie kandydata o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

- wyrażeniu zgody, w przypadku niezakwalifikowania się na stanowisko pracy, którego niniejszy konkurs dotyczy, na komisyjne zniszczenie złożonej przez siebie oferty wraz z załącznikami, jeżeli nie odbierze ich w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia upowszechnienia informacji;

e/ oświadczenie kandydata/ki, że jest świadomy/a zakazu podwójnego finansowania wydatków oraz zakazu występowania w sytuacji konfliktu interesów w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach wykluczałoby możliwość prawidłowej realizacji wszystkich zadań powierzonych tej osobie;

f/ kserokopia dowodu osobistego;

g/ kserokopie świadectw pracy;

h/ kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (np.: zaświadczeń
o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych certyfikatach, itp.);

i/ kserokopie opinii, referencji, rekomendacji oraz innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na stanowisku.

5.  Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne, w terminie do 4 maja 2012 r. do godziny 15.00, należy w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy wraz
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko koordynatora projektu „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle- DZIAŁAJ!" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach, dostarczyć osobiście lub przesłać do siedziby Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach, ul. Lipowa 1 , 42-274 Konopiska

Uwaga:

1/ o zachowaniu terminu decyduje data wpływu korespondencji do siedziby GOPS;

2/ dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje uzupełniające.

a/ każdy/a  z kandydatów/ek na wolne stanowisko pracy, w ciągu 14 dni, licząc od dnia w którym upłynął termin składania aplikacji, zostanie powiadomiony pisemnie o:

- niedopuszczeniu do kolejnego etapu naboru, wraz podaniem przyczyny;

- dopuszczeniu do kolejnego etapu naboru, w formie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu wiedzy, a także terminie (data i godzina) oraz miejscu jej przeprowadzenia;

b/ wyłoniony w procedurze naboru kandydat/ka, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany/a będzie do poddania się badaniu lekarskiemu i odbyciu szkolenia wstępnego

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie skierowań otrzymanych z GOPS oraz do przedstawienia oryginałów dokumentów, które były złożone w postaci kserokopii do niniejszego postępowania, a także złożenia oświadczenia w zakresie pracy na rzecz innych projektów oraz instytucji, w której wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych.

Z wybranym /ą kandydatem/ką zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony, w wymiarze ½ etatu.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.konopiska.akcessnet.net) oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

 


[i] Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

[ii] Kwestionariusz osobowy stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 2668 ze zm.) i dostępny jest  jako załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

www.efs.gov.pl

Poprawiony ( poniedziałek, 04 listopada 2013 10:15 )